Stravovanie

V našom stravovacom zariadení pripravujeme pre deti zdravú a pestrú stravu. Jedlá obsahujú všetky živiny potrebné pre zdravý vývoj a rast detí. Strava sa pripravuje podľa MSN vydaných MŠ SR vždy z čerstvých surovín.

Deťom poskytujeme:

  • Desiatu
  • Obed 
  • Olovrant
  • Pitný režim

Poplatky za stravné

 


Stravné je možné uhrádzať prevodom na účet jedálne, č. účtu: SK1756000000001650939006 najneskôr do 10. teho dňa v mesiaci.

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa v materske škole (od 2-6 rokov) vo výške nákladov na nákup potravín je:  1,19 € v tom: 

  • desiata    0,28 €, 
  • obed       0,68 €, 
  • olovrant  0,23 €, 

Na úhradu režijných nákladov prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne v školskej jedálni v materskej škole sumou 0,20 € za jedno hlavné jedlo.

Celkový príspevok 1,39 € sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Pani vedúca školskej jedálne Zuzana Repčeková Vás upozorní vopred na dátum vyberania stravného na nástenke pri triede. Preplatky sa odratávajú nasledujúci mesiac.

Výpočet stravného:

  • počet pracovných dní v danom mesiaci x 1,39 €