Školné

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa 13 € mesačne. 
Príspevok sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca a to priamo v materskej škole (určený deň je uvedený na nástenke) alebo 
na číslo účtu

SK7056000000001650930001 s označením mena a priezviska dieťaťa.

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa: 

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, 

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu, 

d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom, 

e) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase, keď bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť príspevku.